Мисия и визия

  • Мисия

Мисията на ДГ „Пролетна дъга“ – с. Маринка е да положи основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки в предвид значението на играта и досега до природата в процеса на педагогическото взаимодействие.

  • Визия

Детска градина „Пролетна дъга” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Усилията на екипа са насочени към осигуряване качествено обучение, възпитание и социализация чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна среда  – център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

Детската градина работи с квалифициран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно ниво за успешна реализация в училище. Екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.